• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ม.เกษตรร่วมกับองค์การเภสัชกรรมและแพทย์แผนไทยฯจับมือปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย ดันพัฒนาวิจัย

ม.เกษตรร่วมกับองค์การเภสัชกรรมและแพทย์แผนไทยฯจับมือปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย ดันพัฒนาวิจัย

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ม.เกษตรร่วมกับองค์การเภสัชกรรมและแพทย์แผนไทยฯจับมือปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย ดันพัฒนาวิจัย

ม.เกษตรร่วมกับองค์การเภสัชกรรมและแพทย์แผนไทยฯจับมือปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย ดันพัฒนาวิจัย

             ณ โรงเรือน มก.วิทยาเขตสกลนคร หวังเป็นแนวทางให้วิสาหกิจชุมชน มุ่งประโยชน์การแพทย์ มาตรฐาน GACP วันที่ 24 ก.ย.62 นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผอ.องค์การเภสัชกรรม ดร.จงรัก วัชรินทรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมร่วมปลูกต้นกล้ากัญชาชุดแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ พื้นที่โรงเรือนของโครงการฯ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

             ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กล่าวว่าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทำ “โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาตามมาตรฐาน GACP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ประเทศใช้ควบคุมคุณภาพสำหรับพืชสมุนไพร มีเป้าหมายสำคัญดังนี้ 1. ต้นแบบปลูกกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้วิธีการปลูกกัญชาที่ประสบความสำเร็จและได้มาตรฐาน 2. คู่มือการปลูกกัญชาทางการแพทย์ตามมาตรฐาน GACP จะมีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อที่ว่ากัญชาที่ปลูกนั้นจะได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์ 3. หลักสูตรระยะสั้น เพื่อเปิดสอนให้วิสาหกิจชุมชนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

            ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต ได้ร่วมกันพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ภายใต้ แนวทางการดำเนินงาน “One KU Cannabis” เบื้องต้นจะใช้พื้นที่ปลูกและวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถที่จะร่วมพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวร่วมกันได้ทุกวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนอย่างดี จากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและองค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นับเป็นความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกระดับหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของไทย

           นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ความร่วมมือของ 3หน่วยงานนี้ องค์การฯจะได้ร่วมวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกเพื่อกำหนดคุณสมบัติสายพันธุ์กัญชาไทย ให้ได้คุณสมบัติของดอกกัญชาที่มีคุณภาพ มีปริมาณสารสำคัญทีเอชซีและซีบีดีในสัดส่วนคงที่ สม่ำเสมอ ได้มาตรฐาน ตามความต้องการใช้ทางการแพทย์ โดยไม่มีสารปนเปื้อน เพื่อให้ได้วัตถุดิบดอกกัญชาระดับเมดิคัลเกรดสำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาสำหรับทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์